SFO

Film om Baunehøjskolen

Til orientering

Der er informationsmøde for de kommende 0. klasser i skoleåret 2016-2017 - onsdag 9. november 2016 - kl. 19,00 - 20,00 i skolens Tumlesal.

http://roskilde.dk/skoleindskrivning

 

 

 

Nyheder

Hold og linjer kan give elever en ny start - både fagligt og socialt

 
 
28-01-2016
Mange skoler er inden for de seneste år begyndt at opdele eleverne i hold eller linjer i 7.-9. klasse, og skolerne finder generelt, at opdelingen styrker elevernes motivation for og udbytte af at gå i skole. En ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har set nærmere på, hvad det er ved hold- og linjeinddelingen, som motiverer eleverne – og på hvordan centrale udfordringer i linje- og holdorganiseringen kan håndteres. Undersøgelsen ”Linjer og hold i udskolingen” offentliggøres 28. januar.
 
 

Undersøgelsens ene del er en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på alle skoler med udskolingsafdeling. Den viser, at mere end hver tredje af landets skoler arbejder med en organisering af udskolingen i enten linjer eller hold – og at det mange steder er en forholdsvis ny praksis. Det er en udbredt opfattelse blandt skolelederne, at de nye organiseringsformer styrker elevernes motivation og faglige udbytte. Det var netop ønsket om at tage hånd om den dalende motivation blandt udskolingseleverne, som tilbage i 2011 fik formandskabet for det daværende Skolerådet til at anbefale skolerne at igangsætte forsøg med linjer og hold.    

Linjer og hold betyder også udfordringer

Samtidig viser undersøgelsen, at arbejdet med linjer og hold også fører udfordringer med sig. Fx oplever 37 % af de skoleledere, der arbejder med linjeopdelt udskoling, i høj eller nogen grad, at de fagligt svage elever vælger den samme linje, mens 42 % i høj eller nogen grad oplever, at der bliver en utilsigtet skæv fordeling af drenge og piger på linjerne. Andre udfordringer kan være, at holddeling stiller store krav til lærerne om at have overblik over en hel årgang af elevers læring og faglige progression, og om at det kan være svært for eleverne at tackle den nye sammensætning på tværs af de oprindelige klasser.

Inspiration fra tre skoler til arbejdet med linjer og hold

Undersøgelsens anden del er et tilbundsgående casestudie af tre skoler, som hver især har arbejdet intensivt med at håndtere nogle af de udfordringer, der kan være i at arbejde med linjer og hold i udskolingen. Studiet viser, at særligt fire aspekter ved skolernes arbejde med linjer og hold motiverer eleverne:

 • At skolerne tager udgangspunkt i elevernes interesser, fx i forbindelse med elevernes valg af linjer og hold. 
 • At skolerne udfordrer eleverne alt efter deres forudsætninger, fx ved holddeling efter fagligt niveau, arbejdsformer mv.
 • At eleverne understøttes i at få nye relationer med både lærere og andre elever, fx når der dannes nye hold og linjer
 • At eleverne får indflydelse på deres skoledag, fx ved valg af linjer baseret på faglige interesser, særlige arbejdsformer mv.

”På de tre skoler er man lykkedes med at finde en organisering, som har værdi både fagligt og socialt for eleverne. Særligt lægger eleverne vægt på muligheden for at starte på en frisk i de nye klasser og kaste gamle roller af sig,” forklarer specialkonsulent Signe Mette Jensen fra EVA’s grundskoleafdeling. Hun understreger, at god og motiverende undervisning med udgangspunkt i de fire aspekter også kan finde sted i en organisering af udskolingen uden linjer og hold.   

Hent rapporten 'Linjer og hold i udskolingen' her.

For flere oplysninger kontakt pressechef Trine Borg Harrild, 4091 0021 eller tb@eva.dk

Om de tre skoler i undersøgelsen

Rapporten ’Linjer og hold i udskolingen’ indeholder udførlige casebeskrivelser af arbejdet med linjer og hold på tre skoler: 

 • Pilegårdsskolen i Tårnby Kommune, som siden 2011 har arbejdet med linjer i udskolingen.
 • Lyngholmskolen i Furesø Kommune, som siden 2009 har arbejdet med hold i udskolingen. 
 • Hornbæk Skole i Helsingør Kommune, som i 2012 nedlagde klassebegrebet og indførte holdorganiseret udskoling. 

Casebeskrivelserne har blandt andet til formål at give inspiration til andre skoler og kommuner, som ønsker at organisere deres udskoling med hold eller linjer.

Legepatrulje 2016-2017

Store elever på legekursus

 

Elever fra Baunehøjskolen er blevet uddannet til legepatrulje, som skal sætte gang i legen for de yngre elever i frikvartererne. Baunehøjskolen er nemlig med i det populære projekt Legepatruljen.

Det skal være slut med at sidde inde og lumre, når klokken ringer til frikvarter på Baunehøjskolen i Jyllinge. Skolen er med i projektet Legepatruljen, der skal sætte mere fut i frikvartererne ved at sætte sjove lege i gang.

30 elever fra skolens 5.-6. klasser har været på kursus arrangeret af Dansk Skoleidræt. Kurset er startskuddet på et vigtigt job i skolegården, hvor eleverne vil fungere som forbilleder, der får de små skolekammerater til at glæde sig til frikvarterene med lege, der styrker bevægelse og trivsel. På kurset lærer man at stå frem, styre og regulere legene og sørge for, at alle børn er med.

Alt for mange børn får ikke motion nok. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge er fysisk aktive mindst en time sammenlagt hver dag. Men kun halvdelen af danske skolebørn når op på det anbefalede niveau, og antallet af overvægtige børn og unge er stigende.

- Ved at fremme legen i frikvartererne øger vi elevernes fysiske aktivitetsniveau, og det giver positive udsving på den fysiske såvel som den mentale sundhed. Derudover er det med til at give eleverne nogle gode motionsvaner, der kan trække renter langt ind i voksenlivet, siger formand i Dansk Skoleidræt Finn Kristensen.

For yderligere information:
Projektets tovholderlærer på skolen, Hans Jørgen Christensen 46318210

Projektleder, Dansk Skoleidræt, Ann-Karina Overlade, 2152 4644

 

FAKTA

 

 • 1055 skoler fordelt i hele landet har været på kursus i Legepatruljen.
 • 96 kommuner har legepatruljer på én eller flere af kommunens skoler.
 • Legepatruljen er et samarbejde mellem TrygFonden, DGI og Dansk Skoleidræt.
 • En evaluering af projektet viser:
  • Legepatruljen er med til at sætte fokus på bevægelse på skolerne og give eleverne nogle gode oplevelser med motion.
  • Legepatruljen appellerer både til aktive børn og de børn, der normalt ikke er så aktive.
  • Legepatruljen giver god aktivitet i frikvartererne og er med til at skabe sociale relationer på tværs af klassetrin.
  • Legepatruljen er med til at give bedre sammenhold på skolen og mindske mobning, fordi eleverne får styrket deres sociale kompetencer gennem legen.
 • Legepatruljen er en del af indsatsen Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med indsatsen er, at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.
 • Læs mere på legepatruljen.dk