Tekst

Baunehøjskolens uddannelsesplan for praktikken på niveau 1, 2 og 3

 

Uddannelsesplanen giver en kort beskrivelse af, hvordan Baunehøjskolen arbejder med at uddanne den lærerstuderende. Se BEK nr 231 af 08/03/2013:

§13 stk. 2 Praktikskolen udarbejder en uddannelsesplan for praktikken i overensstemmelse med kompetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode. Professionshøjskolen skal godkende uddannelsesplanen.

Præsentation af praktikskolen

 • Baunehøjskolen er en tresporet skole med normalklasserække fra 0.-9. klasse og tilknyttet SFO. Endvidere har skolen en specialklasserække for børn med autisme og ADHD problematikker, samt en klasse for børn med generelle indlæringsvanskeligheder.

I skoleåret 2015 – 2016 har skolen 685 elever fordelt på 34 klasser. Skolen har 85 medarbejdere

 DU skal kunne lide at være her – jeg skal kunne lide at være her.

 

Således er skolens grundlæggende værdi udformet.

Skolens værdigrundlag er ved at blive revideret.

 

Dette sker i et samarbejde mellem medarbejdere, elever, bestyrelse og ledelse.
 Til at lede processen er tilknyttet eksterne konsulentfirma, som gennem interviews af enkeltpersoner og grupper samt ved en afsluttende pædagogisk dag vil formulere oplæg til endelig drøftelse og vedtagelse.

 

Processen forventes afsluttet i december 2015.

 

Værdierne for skolen har hidtil været:

 

Udvikling, trivsel og sundhed.

 

Udvikling
Baunehøjskolen ønsker at være en skole, hvor man fokuserer på udvikling i en bred forstand. Vi har således satset på udvikling i forhold til bl.a.:

 • Efteruddannelse af medarbejdere
 • IT
 • Implementering af skolereformen
 • Linjedannelser i udskolingen
 • Implementering af uddannelsesplatform
 • Skolehave og kantinedrift

 

 •  

Baunehøjskolen ser optimal trivsel som en forudsætning for læring

Derfor er der fokus på trivselen på skolen. Mobning tolereres ikke, og det er de voksnes ansvar at sikre, at der sættes ind, såfremt der opstår mobbeproblemer.

 

 

 

 •  

Baunehøjskolen er certificeret ” Sund skole ”.

Baunehøjskolen har i perioden fra 2009 – 2014 været breddeidrætsskole under Team Danmark.

Med indførelsen af folkeskolereformen er skolen ikke mere idrætsskole, idet reformen indebærer, at bevægelse indgår i den daglige læringsproces.

Vi fokuserer på:

 • Kantinedrift med tilbud af sund mad til skolens medarbejdere og elever
 • Etablering af skolehave med de muligheder denne giver for anden læring
 • Affaldssortering ( tildelt Det Grønne Flag juni 2015 )
 • Nedsættelse af vandforbrug

 

 

 

 

Baunehøjskolens forventninger til den studerende i praktik

Engagement

 • At den studerende har gjort sig tanker om lærerprofessionen
 • At den studerende har overvejet hvilke ønsker og udfordringer, der skal indfries i praktikperioden
 • At den studerende forholder sig interesseret, spørgende og undrende til det pædagogiske arbejde
 • At den studerende overholder aftaler
 • At den studerende er engageret i forberedelse af undervisning og læringsaktiviteter
 • At den studerende er opsøgende vedr. materialer og gode råd fra de øvrige lærere og ledelsen.
 • At den studerende overholder procedure ved syge- og raskmelding.
 • At den studerende overholder tavshedspligten
 • At den studerende er bevidst om egen fremtoning/påklædning i forhold til vikar-/lærerrollen
 • At den studerende agerer som voksen rollemodel i forhold til eleverne

Forberedelse, gennemførelse og evaluering

 • At den studerende i god tid aftaler møde med praktiklærer inden praktikstart
 • At den studerende har overvejet praktikkens indhold under hensyntagen til klassens årsplan og Fælles Mål
 • At den studerende er forberedt til møder og undervisning
 • At den studerende forbereder sig til vejledning og eksempelvis foreslår dagsordenpunkter
 • At den studerende ved gruppepraktik er indstillet på, at undervisningen fordeles ligeligt
 • At den studerende efter endt skoledag fører logbog over de aftalte timers indhold og forløb.
 • At den studerende er indstillet på at give feedback til medstuderende og kontruktivt modtage feedback på egen praksis.

Deltagelse i skolens hverdag

At den studerende ud over undervisning deltager i lærerens andre arbejdsområder som:

 • Skole/hjem-samarbejde (ved samtaler efter aftale med forældre)
 • Tilsynsopgaver
 • Konfliktløsning
 • Almindeligt kollegialt samvær
 • Opgaver hvor den studerende anvender sine IT-kompetencer
 • Minimum opholder sig 30 timer om ugen på skolen.

Praktik og vejledning

 

Den studerendes praktiklærer(e) er de primære vejledere. Vejledningen forgår primært i vejledningstimerne.

 

Praktikkens kompetenceområder

Kompetenceområde 1: Didaktik

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Nedenstående plan viser en progression i den studerendes praktik:

Praktikniveau 1

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

 

Hvordan sikrer Baunehøjskolen, at den  studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

 

Vidensmål:

Den studerende har viden om

Færdighedsmål:

Den studerende kan

 

folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger,

 

planlægge, gennemføre og evaluere undervisningssekvenser i samarbejde med medstuderende,

 

Den studerende får kendskab til klassens årsplaner og undervisningsplaner, som indgår i vejledningen.

Praktiklæreren vejleder den studerende i at forberede undervisning samt udarbejde og justere skriftlige undervisningsplaner.

evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen,

 

redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål,

 

Den studerende får kendskab til praktiklærerens/skolens forskellige evalueringsformer og udvikler færdighed i at vurdere elevens læringsudnytte i forhold til mål.

 

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,

 

analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen,

 

Den studerende får mulighed for at observere og analysere undervisning.

Den studerende får mulighed for at indsamle data, fx skriftlige opgaver, som der fokuseres på i vejledningen med praktiklæreren om god undervisning.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

 

Vidensmål: Den studerende har viden

om

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

 

 

klasseledelse,

 

lede elevernes deltagelse i undervisningen,

 

Praktiklæreren drøfter klasseledelse ud fra egen praksis og vejleder den studerende i varierede måder at lede klasse- og læringsarbejdet.

Den studerende får mulighed for at lede en klasse med fokus på inddragelse af eleverne.

Begreber som organisation, forberedelse, rollemodel og ”tydelig voksen” er i fokus.