Tekst

Forældrerepræsentanternes arbejde i

skolebestyrelsen

Når valget til skolebestyrelsen er afsluttet, tiltræder den nye skolebestyrelse pr. 1.

august i samme år. Nu ligger der en række spændende opgaver og venter. Den første

er konstituering, som sker på valgdagen eller ved førstkommende møde, hvor en

formand og næstformand vælges blandt forældrerepræsentanterne.

Roller

Formanden

Vælges ved afstemning blandt forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen.

Formanden deltager oftest i en række drøftelser med skoleledelsen forud for og ud

over de planlagte skolebestyrelsesmøder. Formanden har til opgave at sikre

fremdrift i skolebestyrelsens eventuelle udvalg og koordinere diverse arbejder. I

forbindelse med afstemninger har formanden to mandater, hvis der opstår

stemmelighed.

Næstformanden

Fungerer som stedfortræder for formanden, hvis denne er forhindret i at deltage på

møderne. Næstformanden deltager i møderne med skoleledelsen, og dermed deles

skolebestyrelsens viden omkring hændelser eller kommende aktiviteter på skolen.

De øvrige forældrerepræsentanter

Deltager i de månedlige møder og i arbejdet omkring de øvrige opgaver. Hver

forældrerepræsentant har ét mandat i forbindelse med afstemninger.

Arbejdsopgaver

Skolebestyrelsens grundlæggende arbejdsopgaver er at:

Udarbejde værdigrundlag

Fastlægge principper for skolens virksomhed, og

Have fokus på, at disse implementeres i skolens hverdag.

Skolebestyrelsen godkender også skolens budget, undervisningsmaterialer,

udarbejder høringssvar og andre ad hoc opgaver.

Møder

Møderne afholdes en gang månedligt og varer 2,5 time.

Skolebestyrelsen kan kun træffe beslutninger på møder, som holdes for lukkede

døre. På disse møder deltager alle forældrerepræsentanter, ledelsesrepræsentanter,

medarbejderrepræsentanter, samt elevrepræsentanter.

Dagsorden udarbejdes af skoleledelse og næstformand og formand i forening, og

den udsendes af skolens sekretariat mindst tre hverdage forud for et møde.

På møderne vælges en ordstyrer fra gang til gang. Skolens ledelse varetager opgaven

med at skrive og udsende referat.

Hvorfor deltage i skolebestyrelsesarbejdet?

Som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen har man mulighed for at få indflydelse

og have en påvirkning af skolens virksomhed med ens egne holdninger og meninger.

Samtidig fungerer man som repræsentant for forældre på én eller flere årgange, og

man er dermed talerør for eventuelle overordnede problemstillinger som ønskes

drøftet i skolebestyrelsen.

Ved at indtræde i skolebestyrelsen bidrager man også til den nødvendige

mangfoldighed, som en sådan bestyrelse bør bestå af.

Arbejdet i en skolebestyrelse er overkommeligt i forhold til den tid, som dette

kræver. Som minimum skal man afsætte den fornødne til at deltagelse i det

månedlige møde samt forberedelse af dette. Herudover kan man bidrage i det

omfang, som den enkelte kan afse til formålet.

Yderligere information

http://roskilde.dk/borger/familie--‐og--‐boern/skolebestyrelser

http://roskilde.dk/sites/default/files/dokumenter/styrelsesvedtaegt_for_rk_ny.pdf