Velkommen

 

Velkommen til Baunehøjskolen !

 

Baunehøjskolen er en afdelingsopdelt 3-sporet skole med såvel normalklasserækker og SFO, som  specialklasser målrettet for elever med hhv. ADHD/autismespektorproblematikker og elever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Skolen rummer 660 elever og 80 pædagogiske medarbejdere, samt 4 teknisk/administrative medarbejdere. Skolens ledelse består af skoleinspektør, viceinspektør, samt afdelingsleder.

Baunehøjskolen er beliggende i Jyllinge, den nordlige del af Roskilde Kommune med attraktive grønne udearealer, gårdmiljøer, boldbaner, kunststof fodboldbane, atletikstadion, motionssti, og Gulddysseskoven.

 

Fysiske rammer.
Skolen er i et plan, opført i 1978 og igennem årene udvidet i takt med en massiv elevtilgang.Baunehøjskolen er et moderne læringssted med rammer, der til stadighed er tilpasset de aktuelle krav.

Skolens undervisningsmaterialer og inventar er tidssvarende og et trådløst netværk gør det let og problemfrit at benytte IT understøttede læringsmaterialer.

 

Skolens profil og værdier.
På Baunehøjskolen vægtes sundhed og trivsel højt. Uden sundhed og trivsel er læring vanskelig.Derfor er skolens bærende værdier:

  • Sundhed
  • Udvikling
  • Trivsel
  • læring

Skolen har således erhvervet Indenrigsministeriets Sundhedstegn som bevis på en målrettet indsats i forhold til at sikre et sundt indeklima.

Som en naturlig konsekvens af en målrettet sundhedsmæssig indsats blev Baunehøjskolen i 2009 Team Danmark - breddeidrætsskole.

Bevægelse som en fast del af al undervisning blev sat i system og lærere og pædagoger forpligtedes til at inddrage fysisk aktivitet i den daglige undervisning.

Baunehøjskolens SFO blev DGI-certificeret " leg og bevægelses - SFO ", hvorved sammenhængen mellem skolens undervisnings - og fritidsdel blev tydeliggjort.

I forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen bortfalder begrebet

" breddeidrætsskole", idet fysisk aktivitet indgår som en naturlig del i folkeskolereformens folkeskole.

De erfaringer, samt kompetencer, som lærere og pædagoger har tilegnet sig gennem Team Danmark relaterede kursusforløb udnyttes imidlertid stadig i dagligdagen.

Baunehøjskolen er en udviklingsorienteret skole, som bestræber sig på at leve op til de til enhver tid gældende krav og forventninger, der rettes mod skolen.

IT spiller en væsentlig rolle i skolens pædagogiske hverdag:

Alle klasselokaler er udstyret med Smart Boards og skolens lærere har igennem flere år deltaget i kursusaktiviteter mhp at dygtiggøre dem i anvendelsen af dette hjælpemiddel i undervisningen.

Alle elever har fra skoleårets 2014 - 2015 fået udleveret I-plads, som anvendes i den daglige undervisning. Vi vil i den kommende tid sætte fokus på anvendelsen af dette ITværktøj således, at taskebøger, klassesæt mv vil blive erstattet af APPs.

Skolen varsom led i udviklingen afIT baserede undervisningsmidler i skoleårene fra 2011 til 2014 deltaget i et EU finansieret skoleudviklingsprojekt i et samarbejde med skoler fra Norge og Sverige.

Omdrejningspunktet for samarbejdet var IT understøttet kommunikation mellem lærere og elever baseret på anvendelse Smart Board og SKYPE, TWITTER, og andre kommunikationsværktøjer.

I forbindelse med implementeringen af skolereformen er udskolingens struktur ændret således, at eleverne efter 6. klasse vælger linier ud fra deres interesse, idet vi er af den overbevisning, at velmotiverede elever er en forudsætning for engagement og læringsudbytte.

På Baunehøjskolen har eleverne mulighed for at vælge mellem 3 linier:

  • Sundhedslinie
  • International linie
  • Science linie

Sundhedslinien har fokus på sund levevis og er primus motor i forhold til etablering og udnyttelse af skolehaveprojektet, som indebærer, at et 400m2 stort område er ved at blive omdannet til skolehave. Produkter fra skolehaven, som dyrkes af skolens elever - i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere - skal indgå i skolens fremstilling af næringsrigtig mad, som sælges til elever og medarbejdere. Projekt " Fra have til mave " afsluttes således i skolens nyetablerede produktionskøkken hvor køkkenlederen har det overordnede ansvar.

 

Den internationale linie har kinesisk som valgfag. Roskilde Kommunale Ungdomsskole er ansvarlig for undervisningen i faget. Undervisningen afvikles på Baunehøjskolen.

Vægfaste kinesisk er et afgangsprøvefag, og nuværende 7. Klasser forventes at aflægge prøve i faget i 2017.

Kinesisk er tilbudt bl.a. fordi Roskilde Kommune er i færd med at etablere venskabsbyforbindelser med en kommune i Kina.

Sciencelinien har en naturvidenskabelig tilgang til arbejdet i udskolingen. Sciencelinien er således også tilknyttet skolehaveprojektet og har i anlægningsfasen arbejdet med eksempelvis målestoksforhold, geometriske figurer mv.

For alle linierne gælder, at der sigtes mod Folkeskolens Afgangsprøve.

Optimal trivsel er en afgørende forudsætning for læring. Derfor spiller elevers og medarbejderes trivsel en stor rolle i skolens hverdag.

På Baunehøjskolen tolereres mobning ikke. Det er de voksnes ansvar, at mobning afsløres, og at der sættes ind.

" du skal kunne lide at være her - jeg skal kunne lide at være her"

er grundlaget for samværet på skolen.

Hvert skoleår er der således afsat dage / perioder, hvor udviklingen af de sociale kompetencer er i fokus. Partnerklasser - venskabsklasser på tværs af skolens afdelinger - er omdrejningspunkt på disse dage.

Baunehøjskolen er et læringssted, med et forpligtende samværd, hvor den enkelte forventes at yde sit bedste med henblik på optimal læring.

Skolen er - og bestræber sig på fortsat at være - en af de skoler i kommunen, hvis elever opnår de højeste gennemsnit ved Folkeskolen Afgangsprøve.

Vores mål nås gennem en målrettet indsats i et samarbejde mellem skolens pædagogiske medarbejdere, eleverne og forældrekredsen.

Endnu en gang: Velkommen til Baunehøjskolen.

 

Med venlig hilsen

Dorthe Godiksen

skoleleder